VTnet
 
 
Domov
Produkty
Podpora
Aktuality
Referencie
Kontakt
 
 


  Cestná váha

   

  Stiahnuť kompletný popis programu - 1 MB .pdf

   

   

 • Program bol vyvinutý pre univerzálne použitie v každom odvetví kde je potrebné zaznamenávať a následne vyhodnocovať prevádzku na cestnej či železničnej váhe.
 • Pri vývoji boli zohľadnené požiadavky firiem s dlhodobými skúsenosťami v oblasti stavby a prevádzkovania cestných a železničných váh.

Cestná váha
Obrázok 1

 • Program sa skladá z veľkého množstva modulov pre všeobecné ale aj úzko špecializované požiadavky firiem v odvetviach ako sú poľnohospodárstvo, potravinárstvo, spracovateľský priemysel, kameňolomy, povrchové bane ale aj prístavy či prekládkove stanice.
  Zoznam jednotlivých modulov nájdete v prílohe tejto prezentácie.
 • Prioritou programátorov bolo čo najjednoduchšie ovládanie programu a na zadávanie prvotných dát.
 • Ďalšou prioritou bola maximalizácia využitia získaných dát, tak aby užívateľovi pokytol všetky relevantné údaje od potvrdenky, cez prehlady vykúpených surovín až po výkazy o nakladaní s odpadmi podľa požiadaviek zákona o odpadoch.
 • Program môže pracovať buď s pripojením na elektronickú váhu kedy dokáže automaticky vkladať údaj z váhy do vážneho lístka, ale aj bez pripojenia kedy obsluha ručne zadáva hodnotu z váhy do vážneho lístka
 • Pre zabezpečenie spracovaných dát sú v programe odstupňované a samostatne definovateľné prístupové práva, takže každá pracovník vstupujúci do programu má nastavené prístupové práva len na činnosti na ktoré má oprávnenie.
 • Výhodou programu je jeho priame prepojenie na ďalšie programy napríklad „Skladové hospodárstvo“ ktorý vedie evidenciu o pohybe surovín medzi jednolivými, vami definovanými skladmi, či „Fakturácia“ umožňujúca priamo z vážení vytvárať faktúry alebo podklady na fakturáciu pre export do účtovných systémov
 • Program dokáže exportovať dáta v rôznych formátoch a štrukúrach pre použitie pre ďalšie informačné systémy.
 • Plná servisná a konzultačná podpora programu, stály vývoj, špeciálne úpravy podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov.  Webová stránka s možnosťou sťahovania najnovších aktualizácií.
  Popis programu:

Hlavná obrazovka programu je členená na tri časti. V hornej sa nachádza hlavné menu programu, ikony ktoré spúšťajú jednotlivé činnosti a display s ukazovateľom hmotnosti.
V stredná časť obsahuje zoznam realizovaný vážení
V spodnej časti je formulár pre zadávnie údajov váženia, ovládacie prvky pre úpravu položiek
a prepínač medzi číselníkmi programu.

 

Cestná váha - plná konfigurácia

Obrázok 2

 

Formulár váženia je plne konfigurovateľný od nejjednoduchšej verzie, kedy obsluha vypĺňa základné údaje o vážení ( obrázok 1 ) až po verziu kde sa dajú nakonfigurovať všetky špecifické položky
podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov.  ( obrázok 2 ).Program sa dá propojiť k všetkým najpoužívanejším váhovým indikátorom od všetkých výrobcov.  Disponuje bohatými možnosťami nastavení či už pri vážení, zobrazovaní, číselníkoch či tlači dokumentov


Základné možnosti nastavenia programu.

 • Uživateľ si môže na tlačené dokumenty umiestniť vlastné logo.
 • Program môže naraz obsluhovať až dve váhové jednotky so samostatným nastavenim portov  a komunikačných parametrov.
 • Ďalšou možnosťou je odosielanie hodnoty hmotnosti na vzdialeny displej.
 • Medzi ďalšie pripojené rozhrania patrí snímač čiarového kódu alebo snímač čipových kariet pri automatizovanej prevádzke programu.
 • V nastaveniach programu je možnosť nastaviť toleranciu váhy voči poveternostným podmienkam, zobrazenie hodnoty váhy teda počet číslic a nastavenie desatinnej čiarky.
 • Ďalej sa nastavuje merná jednotka v ktorom prebieha váženie ale aj koeficient ktorým sa dá hodnota hmotnosti upraviť podľa mernej jednotky.
 • Na jednom PC môže byť neobmedzený počet inštalácií ktoré môžu dáta ukladať buď do jednej databázy s tým že každá inštalácia sa dá označiť a pomenovať.
 • Každá inštalácia sa dá nastaviť tak aby pracovala len s vyhradenými dátami podľa nastavenia v programe.
 • Program vie pracovať samostatne ale aj v sieťovom prostredí s dátami na dátovom serveri.
 • Na zabezpečenie autentickosti dát v projekte sa dá využiť voľba pri ktorej sa k ku každému záznamu pridá kontrolný súčet, a program vie identifikovať zmeny v záznamoch vykonané mimo projekt.
 • Pre zjednodušenie a zrýchlenie zadávania dát pri vážení sa hlavné položky dajú nastaviť tak aby sa zobrazovali ako prednastavené, takže obsluha ich bude meniť len keď ich hodnota bude iná ako štandardná.
  Alebo sa dajú nastaviť ako pevné, takže obsluha ich obsah nemusí zadávať.
 • Jednotlivé položky vo formulári váženia sa dajú zobraziť alebo zakázať, tiež sa dajú jednotlivé  položky zvlášť pomenovať
 • Program má viacero možnosti nastavenia pre tlače. Dá samostatne nastaviť tlačiareň pre vážne lístky a samostatne pre tlač prehľadov. Ak nie je nastavená žiadna tlačiareň potom sú všetky tlače smerované na prednastavenú tlačiareň systému Windows.
 • Ďalšou možnosťou je možnosť tlačiť vážny lístok vertikálne alebo horizontálne, prípadne v cudzom jazyku
 • Podľa požadovanej kvality vážnych lístkov je možnosť si zvoliť medzi rýchlou tlačiarňou
  ( laserová, atramentová )  s grafickým výstupom, alebo pomalou tlačiarňou ( ihličková ) s textovým výstupom.  Podporovaná je aj tlač vážnych lístkov na blokovej ( tzv. pokladničnej ) tlačiarni .
 • Program umožňuja nadefinovať si vlastný obsah vážneho lístka pri textovom výstupe


  Ďalšie možnosti nastavení pre rôzne verzie a špeciálne požiadavky užívateľov.
 • „Používať hutnícky čas“ je možnosť pracovať v režime kedy účtovný deň začína a končí o 6.00 hod
 • Pri voľbe „Zobrazovať len brutto hmotnosť“ je nastavenie pre zobrazovanie hodnoty hmotnosti na vzdialenom displeji.
 • Voľba „Panel logistiky“ umožňuje vytvoriť pracovisko so samostatnou inštaláciou kde sa neváži, ale kde sa zadávajú údaje o vážení, prípadne hodnota „Požadovaná hmotnosť“.  Typickým takýmto pracoviskom je Odbyt. Vozidlo po vyplnení všetkých náležitostí prejde na pracovisko kde sa podľa zadaných dát vykoná váženie.

 

****** Doplňuje sa .....

 

 

Program pre svoju prevádzku potrebuje počítač na ktorom je nainšalovaný operačný systém Windows 98 a vyšší.
Rozlíšenie monitora min 800x600
Program je plne sieťový takže sa správa a samotný výkup dá rozdeliť na viacero pracovísk.

 

 


Domov | Produkty | Podpora| Aktuality| Referencie | Kontakt