VTnet
 
 
Domov
Produkty
Podpora
Aktuality
Referencie
Kontakt
 
 

  Výkup druhotných surovín - Zberný dvor

   

  Stiahnuť kompletný popis programu - 1 MB .pdf

   

  Stiahnuť reklamný film k programu - 22 MB .avi

   

 • Program bol vyvinutý pre firmy pôsobiace v oblasti výkupu druhotných surovín, spracovávajúcich druhotné suroviny a firmy zaoberajúce sa zberom a spracovaním odpadov či spravovaním Zberného dvora.
 • Pri vývoji boli zohľadnené požiadavky firiem s dlhodobými skúsenosťami v týchto oblastiach,  aby čo najviac zjednodušil administratívnu prácu spojenú s výkupom, evidenciou a spracovaním druhotných surovín a odpadov tak aby zodpovedal požiadavkám zákona o nakladaní s odpadmi.

Výkup druhotných surovín - malovýkup

 • Prioritou programátorov bolo čo najjednoduchšie ovládanie programu a na zadávanie prvotných dát.
 • Ďalšou prioritou bola maximalizácia využitia získaných dát, tak aby užívateľovi pokytol všetky relevantné údaje od potvrdenky, cez prehlady vykúpených surovín až po výkazy o nakladaní s odpadmi podľa požiadaviek zákona o odpadoch.
 • Program môže pracovať buď s pripojením na elektronickú váhu kedy dokáže automaticky vkladať údaj z váhy do vážneho lístka, ale aj bez pripojenia kedy obsluha ručne zadáva hodnotu z váhy do vážneho lístka
 • Pre zabezpečenie spracovaných dát sú v programe odstupňované a samostatne definovateľné prístupové práva, takže každá pracovník vstupujúci do programu má nastavené prístupové práva len na činnosti na ktoré má oprávnenie.
 • Program umožňuje kontrolu nad hodnotnými surovinami tým že umožňuje nastaviť prístup  k určitým surovinám len povereným užívateľom.
 • Výhodou programu je jeho priame prepojenie na ďalšie programy a to program „Cestná váha“ ktorý pracuje s veľkou mostovou váhou, „Skladovým hospodárstvom“ ktorý vedie evidenciu o pohybe surovín medzi jednolivými, vami definovanými skladmi.
  Program dokáže exportovať dáta v rôznych formátoch a štrukúrach pre použitie pre ďalšie informačné systémy.

  Popis programu:

Hlavná obrazovka pre malovýkup obsahuje základné dáta ktoré zadáva obsluha. Po stlačení klávesy F2 alebo tlačítka „F2-Nový príjem“ sa vytvorí nový vážny lístok sám vygeneruje číslo vážneho lístka a zo systému počítača preberie dátum a čas vytvorenia. Obsluha zadá číslo Občianskeho preukazu zákazníka. Ak je už zákazník evidovaný program zobrazí jeho meno. Ak je to nový zákazník profram ponúkne možnosť zadať jeho údaje do systému. Obsluha pokračuje vybraním suroviny/materálu z číselníka materiálov a zadaním  hmotnosti.


Systém umožňuje aj zadanie upravenej hmotnosti kvoli nečistotám alebo nedostatočnej kvality. Ak je v čiselníku materiálov zadaná jednotková cena systém hneď aj prepočíta z upravenej hmotnosti cenu vykupovaného materiálu. Obsluha stlačí tlačítko „Pridať“  a vykúpený tovar sa zapíše do vážneho lístka.
Tento postup sa opakuje pre všetky, uvedeným zákazníkom privezené materiály.
V pravom hornom rohu sa v kolónkach Celková hmotnosť načítava celková hmotnosť aj celková suma v EUR.


Po zadaní všetkých materiálov obsluha klávesou F4  alebo tlačítkom „F4-Zapísať váženie“ ukončí a zapíše celý vážny lístok. Klávesou F9 alebo tlačítkom „F9-Tlačiť vážny lístok“ obsluha vytlačí Vážny lístok / Potvrdenie o vykúpených materiáloch


Na konci smeny si obsluha môže vytlačiť prehľad vážení, a sumár vykúpených surovín.Zároveň na konci smeny buď obsluha, alebo poverená osoba podľa pridelených prístupových práv vykoná dennú uzávierku.
Ak má obsluha pridelený prístup len k určitým materiálom umožní mu systém urobiť uzávierku len pre materiály ku ktorým má oprávnenie.


Pri vykonaní uzávierky môže preberajúci pracovník pri nezrovnalostiach v množstve, prípadne kvalite vykúpených surovín  upraviť ich množstvo a zároveň napísať zdôvodnenie alebo poznámku. Tým je zabezpečená viacnásobná kontrola skutočne nakúpených surovín a ich kvality a zároveň sprehľadnená zodpovednosť obsluhy a preberajúceho pracovníka pri stratách v rozdieloch hmotností a kvality vykúpených surovín.


Program zo zadaných dát dokáže vytvárať ľubovoľné prehľady podľa dátumu, zákazníkov, materiálov ale aj výkazy požadované podľa zákona o opdadoch.


Program pre svoju prevádzku potrebuje počítač na ktorom je nainšalovaný operačný systém Windows 98 a vyšší. Rozlíšenie monitora min 800x600


Program je plne sieťový takže sa správa a samotný výkup dá rozdeliť na viacero pracovísk.

 

Späť na produkty

 

Domov | Produkty | Podpora| Aktuality| Referencie | Kontakt